Recruitment 2023

Promotion procedure

Note: this subpage is not translated yet.

Przedłużenie terminu procedowania postępowań

Komunikat  Przewodniczącej Rady ds stopni w sprawie terminu zakończenia przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.

W ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadzona została  zmiana dotycząca przesunięcia terminu ustawowego zakończenia przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r. Zgodnie z aktualnie przyjętą zmianą przewody doktorskie zostaną zakończone do dnia 31 grudnia 2023 r.

Proszę mieć na uwadze, że  wskazana w ustawie data 31 grudnia 2023 r. oznacza ostatni możliwy termin nadania stopnia doktora. Oznacza to, że publiczne obrony rozpraw doktorskich muszą się odbyć odpowiednio wcześniej. W związku z powyższym, osoby, którym wszczęto przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 r. a które mają w planach przedłożenie rozpraw doktorskich oraz uzyskanie stopnia przed wskazanym w wyżej  terminem, zgodnie z uchwałą Rady Naukowej ds stopni nr  26/2022 z dnia 27 września 2022 r., muszą złożyć rozprawę doktorską nie później niż do 31 marca 2023 r.

Osoby, które nie zakończą przewodu doktorskiego w terminie do 31 grudnia 2023 r. będą mogły wszcząć nowe postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.

 

__________________________________________

Nowa ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie z dnie 1 października 2018 r. tzw. ustawa 2.0 wprowadziła wiele zmian w zakresie nadawania stopni i tytułu w zakresie sztuki. Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad prowadzenia postępowania ws. nadania stopni będą regulowane w przepisach wewnętrznych uczelni, które należy wprowadzić w życie z dniem 1 października 2019 r.

 

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora:

  1. WSZCZĘTE I NIEZAKOŃCZONE PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY 2.0,
  2. WSZCZĘTE W OKRESIE OD DNIA WEJŚCIA USTAWY 2.0 DO DNIA 30 KWIETNIA 2019 R.

przeprowadzane są na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora  następuje po 30 kwietnia 2019 r. stopień nadaje się w dziedzinie sztuki i dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Tytuł profesora zostanie nadany w dziedzinie sztuki.

Postępowanie awansowe na osi czasu - pobierz

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce – pobierz

Kodeks etyki pracownika naukowego – pobierz

 

RECENZJE W POSTĘPOWANIACH O AWANS
NAUKOWY. PORADNIK - POBIERZ

 

Więcej informacji na stronach:         
https://www.gov.pl/web/nauka
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/
www.ck.gov.pl/
www.rdn.gov.pl