Recruitment 2022

Why is it worth to study at ASP? Open Days 2022 Procedure for transferring from another school Recruitment Rules for Foreigners

Promotion procedure

Note: this subpage is not translated yet.

Nowa ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie z dnie 1 października 2018 r. tzw. ustawa 2.0 wprowadziła wiele zmian w zakresie nadawania stopni i tytułu w zakresie sztuki. Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad prowadzenia postępowania ws. nadania stopni będą regulowane w przepisach wewnętrznych uczelni, które należy wprowadzić w życie z dniem 1 października 2019 r.

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora:

  1. WSZCZĘTE I NIEZAKOŃCZONE PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY 2.0,
  2. WSZCZĘTE W OKRESIE OD DNIA WEJŚCIA USTAWY 2.0 DO DNIA 30 KWIETNIA 2019 R.

przeprowadzane są na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora  następuje po 30 kwietnia 2019 r. stopień nadaje się w dziedzinie sztuki i dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Tytuł profesora zostanie nadany w dziedzinie sztuki.

Postępowanie awansowe na osi czasu - pobierz

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce – pobierz

Kodeks etyki pracownika naukowego – pobierz

 

RECENZJE W POSTĘPOWANIACH O AWANS
NAUKOWY. PORADNIK - POBIERZ

 

Więcej informacji na stronach:         
https://www.gov.pl/web/nauka
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/
www.ck.gov.pl/
www.rdn.gov.pl